Η έκθεση Eurydice Citizenship Education at School in Europe – 2017 παρέχει μια συγκριτική σύνοψη των εθνικών πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης στην πολιτότητα στην Ευρώπη, σε μια εποχή που αυξάνονται οι ανάγκες στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον  τομέα αυτό. Επικεντρώνεται στο περιεχόμενο και την οργάνωση του προγράμματος σπουδών, στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης εντός και εκτός της τάξης, στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων  και στην κατάρτιση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Τα θέματα αυτά εξετάζονται στα τέσσερα κεφάλαια, καθένα από τα οποία συνοδεύεται από μια μελέτη περίπτωσης. Η έκθεση βασίζεται κυρίως σε ποιοτικά στοιχεία και καλύπτει 42 εκπαιδευτικά συστήματα. Χρησιμοποιεί τους ισχύοντες κανονισμούς και προτάσεις όσον αφορά την εκπαίδευση στην πολιτότητα σε σχολεία του δημόσιου τομέα και περιλαμβάνει προγράμματα γενικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

https://ear-citizen.eu/wp-content/uploads/2019/04/EC0617161ENN.en_.pdf

για να το διαβάσετε & να κατεβάσετε το αρχείο.