Η ανάπτυξη του προγράμματος χωρίζεται κυρίως σε 4 ξεχωριστές φάσεις. Η πρώτη φάση έχει σχέση με την ανάπτυξη της μεθοδολογίας που βασίζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των τάξεων σε σχέση με τις πρωτοβουλίες τους στην εκπαίδευση της πολιτότητας. Η φάση αυτή περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι εταίροι του προγράμματος θα οργανώσουν  μια έρευνα με σχολεία για να εντοπίσουν τα σημαντικότερα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση στην πολιτότητα στην Ευρώπη. Έπειτα, θα ετοιμάσουν από κοινού ένα προσχέδιο της μεθοδολογίας το οποίο θα αποτελείται από τις βασικές αρχές των μεθόδων και πως μπορούν αυτές να εφαρμοστούν στην τάξη. Το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και η Action Synergy θα συντονίσουν τις δράσεις της μεθοδολογίας που αφορoύν στη διαλεκτική μέθοδο, ενώ το Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου θα συντονίσει το μέρος που αφορά Sτις θεατρικές τεχνικές.  Στη συνέχεια, οι εταίροι θα αναπτύξουν το πρακτικό μέρος της μεθοδολογίας το οποίο αποτελείται από διδακτικά και εκπαιδευτικά σενάρια για συγκεκριμένα μαθήματα και θέματα. Βάση της σύνοψης και του σχεδίου της μεθοδολογίας, στο πλαίσιο της 2ης διακρατικής συνάντησης, οι εταίροι θα συζητήσουν για τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν στις μεθόδους ώστε να ικανοποιηθούν καλύτερα οι ανάγκες των ομάδων-στόχου. Μετά από αυτή τη συνάντηση, αρχίζει το 3ο μέρος της πρώτης φάσης το οποίο αποτελεί το μέρος των τροποποιήσεων. Οι εταίροι κατά τη διάρκεια της συνάντησης αλλά και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους θα προτείνουν τροποποιήσεις στη μεθοδολογία. Μετά την οριστικοποίηση των τροποποιήσεων θα δημιουργηθεί ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς στα Αγγλικά. Μετέπειτα θα μεταφραστεί στα Ελληνικά, τα Ισπανικά, τα Πορτογαλικά και τα Ιταλικά. Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.


Η δεύτερη φάση αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών (δια ζώσης εκπαίδευσης και e-learning). Η δια ζώσης εκπαίδευση θα διοργανωθεί στο πλαίσιο της 3ης διακρατικής συνάντησης του προγράμματος στο Bristol και θα διαρκέσει 3 μέρες. Συνολικά θα συμμετέχουν 11 εκπαιδευτές από την Ελλάδα, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Οι εκπαιδευτές αυτοί μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο e-learning για να ολοκληρώσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Θα γίνει προσαρμογή μιας πλατφόρμας e-learning ειδικά για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της ομάδας-στόχου,  θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-learning.

Η τρίτη φάση αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (δια ζώσης εκπαίδευση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και στο διαδίκτυο σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο από τους εκπαιδευτές που συμμετείχαν σε κάποια από τα σεμινάρια εκπαιδευτών). Θα  δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στους εκπαιδευτές που θα εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς μέσω ειδικών σεμιναρίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η διαζώσης κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί μέσω σεμιναρίων διάρκειας 2 ημερών. Προβλέπεται ότι θα εκπαιδευτούν 250 εκπαιδευτικοί, ενώ άλλοι τόσοι τις χώρες των εταίρων, καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα συμμετέχουν μέσω e-learning. Η τέταρτη φάση είναι η φάση πρακτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας που βασίζεται στη διαλεκτική μέθοδο μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν εκπαιδευτεί, στο πλαίσιο των σεμιναρίων που διοργανώθηκαν στην προηγούμενη φάση και σαν προϋπόθεση για να λάβουν πιστοποιητικό/βεβαίωση, θα  εφαρμόσουν στην πράξη τις τεχνικές που έμαθαν τεκμηριώνοντας την εφαρμογή τους με μια αναφορά και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Οι εταίροι θα παρακολουθήσουν την υλοποίηση της μεθόδου στο σχολείο και θα παρέχουν υποστήριξη όπου και αν χρειαστεί. Η εφαρμογή της μεθόδου από 500 εκπαιδευτικούς σε τάξεις που αποτελούνται από τουλάχιστον 15 μαθητές σημαίνει ότι από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν τουλάχιστον 6.000 μαθητές σε όλη την Ευρώπη. Εάν οι εκπαιδευτικοί υλοποιήσουν και τεκμηριώσουν επαρκώς τo πρόγραμμα, θα λάβουν βεβαίωση υλοποίησης.